ผลิตภัณฑ์จากผ้า อัตลักษณ์ชุมชน

1 2
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน