กระเป๋าเอกสารลายอัตลักษณ์ชนเผ่า

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า”

การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน